21 اردیبهشت 1401

HAVARD 8(.پول و پول و پول!.)

.خواب عجیبی بود.
22 اردیبهشت 1401

فردیت

یونگ نگار
27 اردیبهشت 1401

مرداب های روحی

یونگ نگار
27 اردیبهشت 1401

HAVARD 9(.به لعنت یاد کنیم؟!.)

.حالم از سوراخ های راست شده ی بشریت بهم میخوره!.