23 شهریور 1400

اسطوره ای نو در آسمان۲

یونگ نگار
27 مهر 1400

روح و زندگی

یونگ نگار
11 آبان 1400

ارمغان پادكست- سري دوم – اپيزود 7

به دنبال بررسی علل ناگهان ترک شدن توسط شریک عاطفی در این قسمت به بررسی تجربیات هر دو طرف رابطه یعنی هم کسی که ترک شده و هم کسی که ناگهان ترک کرده پرداختیم.
26 آبان 1400

زرتشت نیچه

یونگ نگار