بردزکست

۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی اپیزود اول – بلوز

سبک شناسی : بلوز رفقا […]
۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی اپیزود دوم – راک ان رول و پیدایش راک

سبک شناسی : راک ان […]
۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی اپیزود سوم – پراگرسیو راک

سبک شناسی : پراگرسیو راک […]
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی اپیزود چهارم – سایکدلیک راک

سبک شناسی : سایکدلیک راک […]