بردزکست

22 اردیبهشت 1399
blues سبک شناسی اپیزود اول - بلوز

سبک شناسی اپیزود اول – بلوز

سبک شناسی : بلوز رفقا […]
22 اردیبهشت 1399
RNR R سبک شناسی اپیزود دوم - راک ان رول و پیدایش راک

سبک شناسی اپیزود دوم – راک ان رول و پیدایش راک

سبک شناسی : راک ان […]
22 اردیبهشت 1399
pr سبک شناسی اپیزود سوم - پراگرسیو راک

سبک شناسی اپیزود سوم – پراگرسیو راک

سبک شناسی : پراگرسیو راک […]
26 اردیبهشت 1399
psych rock سبک شناسی اپیزود چهارم - سایکدلیک راک

سبک شناسی اپیزود چهارم – سایکدلیک راک

سبک شناسی : سایکدلیک راک […]