12 فروردین 1401

E00- تریلر پادکست گوزن‎

E00- تریلر پادکست گوزن‎ من […]
13 فروردین 1401

HAVARD 3(.شک نمیکنی؟!.)

.شگفتا که باران باریدنش را صدا میزند گاهی زمزمه میکند گاهی فریاد.
16 فروردین 1401

مروری بر نظریه عقده

یونگ نگار
21 فروردین 1401

HAVARD 4(.یک اصل.)

.اصلی که نباید خبر داشته باشیم اون چیه؟.