tpod


سبک شناسی : راک ان رول و پیدایش راک

رفقا ما تو این قسمت از راک ان رول و تبدیل شدن اون به راک صحبت میکنیم .
راک استار ها و افرادی که روی این سبک ها تاثیر گزار بودن رو میشناسیم و قطعه های معروفی رو از اون ها میشنویم