23 شهریور 1399

سرطان جن 8

اپیزود هشتم دلیل رفتن ما […]
26 شهریور 1399

سرطان جن 9

اپیزود نهم ویدیوی اینستاگرام جلیل […]
30 شهریور 1399

سرطان جن 10

اپیزود دهم از اولشم میدونستیم […]
2 مهر 1399

سرطان جن 11

اپیزود یازدهم امان از دست […]