27 فروردین 1399

چه خبر از دل تو ….

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
28 فروردین 1399

جانان

پادکست صوتی”جانان” دکلمه”جانان”از اشعار زیبای […]
29 فروردین 1399

آسمان هم که بارانی‌ست …! – سید علی صالحی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
2 اردیبهشت 1399
Nothing speaks of finding oneself in man and realizing emptiness in the world, and ultimately only the existence of love in the world.

Hich | هیچ

هیچ ،نوشته ای برای پیدا کردن خود درون انسان و پی بردن به پوچی در دنیا و در نهایت فقط وجود عشق در دنیا صحبت می کند.