طرد
1 اردیبهشت 1399
رادیو توسکا
3 اردیبهشت 1399

عاشقانه ها 1| هیچ

Nothing speaks of finding oneself in man and realizing emptiness in the world, and ultimately only the existence of love in the world.
هیچ ،نوشته ای برای پیدا کردن خود درون انسان و پی بردن به پوچی در دنیا و در نهایت فقط وجود عشق در دنیا صحبت می کند.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند