طرد
۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹
رادیو توسکا
۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹

عاشقانه ها ۱| هیچ

Nothing speaks of finding oneself in man and realizing emptiness in the world, and ultimately only the existence of love in the world.
هیچ ،نوشته ای برای پیدا کردن خود درون انسان و پی بردن به پوچی در دنیا و در نهایت فقط وجود عشق در دنیا صحبت می کند.