1 اسفند 1400

THE paciknowz

#5 life after graduation زندگی […]
5 فروردین 1401

HAVARD 2(.در هر صورت.)

HAVARD 2(.در هر صورت.) …سوژه […]
13 فروردین 1401

HAVARD 3(.شک نمیکنی؟!.)

.شگفتا که باران باریدنش را صدا میزند گاهی زمزمه میکند گاهی فریاد.
21 فروردین 1401

HAVARD 4(.یک اصل.)

.اصلی که نباید خبر داشته باشیم اون چیه؟.