30 بهمن 1399

صفا و دوستان : صفا – peace

صفا...
28 اسفند 1399

کی دل : آرزو – desire

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)
29 اسفند 1399

کی دل : زهر – poison ( & باربد)

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟
22 فروردین 1400

چهار : برای میهن

اپیزود چهار – برای میهن […]