tpod

در جدیدترین آلبوم کندریک لامار، شاهد فرد کاملاً متفاوتی هستیم. کندریکی که اکنون پدر شده است و وظیفه نگهداری از فرزندانش بر دوشش است. کندریکی که ظاهراً به بلوغ فکری رسیده است. کندریکی که با مسئولیت‌های جدیدش، دنیا را جور دیگری می‌بیند و به دنبال بهبودی روح و ذهنش است و می‌خواهد روان شنونده‌ احتمالاً آسیب دیده‌اش را هم درمان کند.

تمامی این موارد از درونمایه‌هایی هستند که به کرات در این مجموعه شاهدشان هستیم؛ مضامینی که به خودی خود عالی هستند، اما متاسفانه با پرداخت ضعیف و سطحی به این موضوعات و گرفتن حالت بیش از حد موعضانه، بعد از پنج سال اثری به دست ما رسیده که پر از حفره‌های ریز و درشت است.