13 بهمن 1399

Episode 12

بنزین خانه پادکست سروش در […]
26 بهمن 1399

Season 2 Episode 1

خودپنداری سیزن ۲ اپیزود ۱پادکست […]
31 فروردین 1400

Episode 13

خلوت ترین حالت تهران پادکست […]
1 شهریور 1400

Episode 14

ساتوری در تهران پادکست سروش […]