18 فروردین 1399

عقده های پلی کرات و مدونا هور

یونگ نگار
18 فروردین 1399

روژین

یونگ نگار
18 فروردین 1399

عقده ژوکاست و عقده دون ژوان

یونگ نگار
18 فروردین 1399

عقده حقارت

یونگ نگار