Logo_041
21 فروردین 1401

HAVARD 4(.یک اصل.)

.اصلی که نباید خبر داشته باشیم اون چیه؟.
13 فروردین 1401

HAVARD 3(.شک نمیکنی؟!.)

.شگفتا که باران باریدنش را صدا میزند گاهی زمزمه میکند گاهی فریاد.
5 فروردین 1401

HAVARD 2(.در هر صورت.)

HAVARD 2(.در هر صورت.) …سوژه […]
27 اسفند 1400

HAVARD

HavarD1(خب…؟!) در وارونگی دنیای وارونه […]