5 اردیبهشت 1399

گلچهره 1 (حضرت)

گلچهره 1 (حضرت) صدای ما […]
3 اردیبهشت 1399

هرس

هرس من کشتمش…
1 اردیبهشت 1399

طرد

طرد برای طردشدگان از دنیای […]
31 فروردین 1399

قرمز 2

قرمز 2 داستانی درباره ی […]