صفا

16 اسفند 1399

صفا و دوستان – اپیزود اول

- لبخند حالتی از چهرهٔ انسان است که با تکان خوردن عضلات نزدیک به دو گوشهٔ دهان شکل می‌گیرد. اثر خنده را می‌توان در کنار چشم‌ها نیز مشاهده نمود. لبخند معمولاً بیانگر شادی و تفریح و لذت درونی انسان‌هاست.
22 فروردین 1400

صفا و دوستان – اپیزود دوم

کاش...
22 فروردین 1400

صفا و دوستان – اپیزود سوم

صفا...
22 فروردین 1400

صفا و دوستان – اپیزود چهارم

گوشه چشمی به پرواز اوکراین گل های زیر موشک له شده