27 اردیبهشت 1401

HAVARD 9(.به لعنت یاد کنیم؟!.)

.حالم از سوراخ های راست شده ی بشریت بهم میخوره!.
5 خرداد 1401

HAVARD 10(.خ واص.)

.دلیل فروپاشی اجتماعی چیه؟!.
13 خرداد 1401

HAVARD 11(.چشم عسلی؟!.)

.اون داره خودشو سانسور میکنه!.
21 خرداد 1401

HAVARD 12(.شکاف!.)

.مار شاخداری را برای زبان بازی به دمنوشی پونه دعوت میکنم!.