تجربه کاربری

10 اردیبهشت 1398
Podcast Cover 1 مبانی LEAN UX (بخش اول)

مبانی LEAN UX (بخش اول)

10 اردیبهشت 1398
Podcast Cover 1 مبانی LEAN UX (بخش دوم)

مبانی LEAN UX (بخش دوم)

10 اردیبهشت 1398
Podcast Cover 1 ۵ اصل تجربه کاربری خوب

۵ اصل تجربه کاربری خوب