اپیزود ۱۶: داستان ما؛ قسمت ۱: تو میانگین پنج نفری هستی که…