اپیزود 16: داستان ما؛ قسمت 1: تو میانگین پنج نفری هستی که…