پول و ویژگی ذخیره ارزش – جلسه اموزشی فرهاد مقدم سلیمی ۳۹