فقر و سیکل معیوب روش های سریع التاثیر – قسمت بیست و هفتم