تکنولوژی بلاک چین و حضور مهندس های جوان در بازار سرمایه – 37