Logo_041
وکالیوم 77
19 آذر 1400
رادیو یِ – فصل دوم: معرفی تمدن باستانی استان سمنان
22 آذر 1400

در قسمت سوم که به شدت هیجانی است اندرو (قاتل ورساچه)‌ وارد مرحله جدیدی در زندگی خود می شود و روی دیگری از شخصیت خود را با یک شروع خونین نشان می دهد.