tpod

در قسمت سوم که به شدت هیجانی است اندرو (قاتل ورساچه)‌ وارد مرحله جدیدی در زندگی خود می شود و روی دیگری از شخصیت خود را با یک شروع خونین نشان می دهد.