tpod

همه چی پوشالی و توخالی بود

سالها دروغ و هزینه همراه با استفاده از مواد مثل کریستال و پورنوگرافیِ خشن، اندرو رو کاملا نامتعادل کرده بود.

تصمیمش و گرفته بود. ازخونه ی جف اسلحه ارو برداشته بود

ساعت ۵۳۰ عصر اندرو رو دیدن که وارد خونه دیوید شد و این آغازی بود برای یک پایان تلخ….

قسمت دوم #قاتل_ورساچه از پادکست برادرز