tpod

Episode1 changing perspective

در این قسمت در ارتباط با دیدگاه شما در ارتباط با نگهداری حیوان خانگی صحبت می کنیم.آیا آمادگی ورود حیوان خانگی به محل زندگی خود را دارید؟ با وروود حیوان خانگی چه مشکلاتی مواجه شده اید؟