tpod

نظر نورمن فاستر، معمار مشهور انگلیسی در مورد آینده ی شهرها

نورمن فاستر یک معمار انگلیسیه که شهرتش از یک معمار و شهرسازِ شاخص خیلی فراتر رفته و به یک شخصیت ِپیشرو در زمینه ی معماری پایدار با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی های روز تبدیل شده. نورمن فاستر معتقده پاندمی اخیر در مقیاس تاریخ اتفاقی نیست که به صورت ریشه ای شهرسازی رو دگرگون کنه.