Logo_041
درباره یاد و یادآوران
5 شهریور 1399
قسمت 22: یاماها
5 شهریور 1399

اپیزود سوم

پست آخر جلیل همه رو ترسونده.

به نظر واقعیه و فرزان میخواد سفرو کنسل کنه

اما غزاله مصمم شده و میگه ما باید بریم …..

نویسنده : رامبد خانلری.

گوینده : پدرام زمانی.

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما