Logo_041
قسمت 22: یاماها
5 شهریور 1399
ایستگاه موسیقی-ظهور یک نابغه،قسمت اول!
7 شهریور 1399

مجلس هفتم

شب‌ قدر، دهه محرم و… فرصت‌های تقویمی که بستری برای بروز مناسک فراهم می‌کنند. اما واقعا مناسک چیست؟ مناسک از اعمالی است که از فرط تکرار آن در طول زندگی آن را بدیهی می‌انگاریم و نسبت به شدت و قوت و کارکرد آن بی‌توجهیم. آیا مناسک در طول تاریخ تغییر می‌کنند؟ آیا سیاست‌گذاری‌های دینی ارتباطی به مناسک دارند؟ آیا فهم ما از دین روی چگونگی برگزاری مناسک تاثیر می‌گذارند؟
محسن‌ حسام‌مظاهری، پژوهشگر این حوزه برای‌مان توضیح خواهد داد.