هفت دریچه به سوی عاشورا (۱)
۱ شهریور , ۱۳۹۹
هفت دریچه به سوی عاشورا (۲)
۱ شهریور , ۱۳۹۹

اپیزود هفتم – کتابفروش خوشحال

اپیزود هفتم – کتابفروش خوشحال

در جامعه اى که دَغدَغه ى نان هست ،
اینکه تو بخواى به آدَما بگى که بیاین کتاب بخرین بعضى وقتا حِس میکنى که انتظارِ زیادى دارى از ادما ؛)