هفت دریچه به سوی عاشورا (1)
1 شهریور 1399
هفت دریچه به سوی عاشورا (2)
2 شهریور 1399

اپيزود هفتم – كتابفروش خوشحال

در جامعه اى كه دَغدَغه ى نان هست ،
اينكه تو بخواى به آدَما بگى كه بياين كتاب بخرين بعضى وقتا حِس ميكنى كه انتظارِ زيادى دارى از ادما ؛)