tpod

اپیزود سوم _ عاشقانه های مرد آنارشیست

در این اپیزود به سراغ مردی میریم که از پرستاری به کارگردانی رسیده ، عاشقانه های مرد آنارشسیت