بی نام کست اپیزود ۱
۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹
رادیو پُشتِ‌کار
۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹

بچه های چهارراه گرد

بوی خاک نم زده رو می شد راحت حس کرد نفس عمیقی کشیدم

چقد مهربون بودن شیرین ودلچسبه