tpod

قسمت 21 – همسایه!

همسایه با شنیدن صدای قفل در، درجا خشکش زد…. چند ثانیه ای از حرکت ایستاد… خیلی آروم رو به در خونه ماری برگشت…. انگار که هم تعجب کرده باشه هم ترسیده.. ماری اینور، پشت چشمی در، از ترس کل بدنش خیس عرق شد…. نمیدونست باید چیکار کنه… با هیچ ترفندی نمیشد گندی که زده بود رو جبران کرد..

موزیک متن: Bygones Be Bygones | Danny Bensi