tpod

قسمت 19 – خیال!

لیوان آب را روی میز کنار تخت گذاشت، پتویش را کنار زد، آرام روی تخت نشست، به آینه رو به رو خیره شد، خود را در آن دید که آرام خوابیده، بی آنکه نگران فردا باشد!

موزیک متن: The World Retreats | David O’Dowda