Logo_041
شصتم | زشت
31 اردیبهشت 1400
اپیزود یازدهم- مرد هزار چهره 2: فردریک بوردین – قسمت دوم و پایانی
4 خرداد 1400

قسمت 17 – سرقت!

اینجا همه چیز برای ماست، پس برای داشتن “همه چیز” نترس، این ثروته توه، توی دست های انتخاب تو

موزیک متن: Escape from the hospital | Brad Fiedel