tpod

قسمت 15 – انحراف!

کجا داریم میریم؟ خودمونم نمیدونیم..فقط اینو میدونیم که داریم میریم، بیشتر از بین! از بین همو هر چیزی که خواستیم بیرونش باشیم تا بینش، چون بیرونش راحتر بود.. مستقیم تر بود..

موزیک متن: Offset | Portico Quartet