Logo_041
بیت و بایت 33
14 بهمن 1400
روایت بهمن قسمت 4
14 بهمن 1400

محرمانه – فصل سوم – قسمت پایانی

صدای ما را از کلبه‌ای متروکه، کنار درخت بید می‌شنوید.
نمایش صوتی محرمانه – فصل سوم – قسمت پایانی
کاری از رادیو چکاد
برای درک بهتر داستان، حتما فصل اول رو مجددا گوش کنید.