قسمت ۱۶: استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی
۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۹
دیالوگ کست
۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۹

آفرودیت