قاتل ناموس
۳۰ خرداد , ۱۳۹۹
اثر مرکب در عمل
۳۰ خرداد , ۱۳۹۹

رادیو حوا (احضار عشق)

اپیزود ۲ (احضار عشق)

تقدیم به تمام کسانی که عشق به تاراجشان برد…
تقدیم به تمامی عاشقانی که شب هایشان در اندیشه ی معشوقه هایشان به صبح رسید…
تقدیم به تمام کسانی که با امید دیدار او به خواب رفتند…
تقدیم به چشم هایی که خیره خیره مُردند…