tpod

رویکرهای روان درمانی (1)

در این قسمت از رویکرهای مختلف در روان درمانی خواهیم گفت.

مکتب دمونولوژی، مکتب زیستی، مکتب روان تحلیل گری، مکتب رفتاری، مکتب شناختی و CBT