• خاکستری

    زمستون فصل خاکستری نیست، فصل رفتن تو هنوزم خاکستریه
  • پاییز

    پاییز۵ (۱۰۰%) ۶ votes
طهرانیوم
۴٫۷ (۹۳٫۳۳%) ۳ votes


//]]>