tpod

در آغاز این بهار زندگی آرزو می‌کنم…

در آغاز این بهار زندگی…

آرزو می‌کنم خورشید جهانت را پیدا کنی

و ناگهان

همه چیز همانگونه شود که مدت ها آرزویش را داشتی…

متن: نرگس صرافیان

دکلمه: کیانا