Logo_041
تفهیم نامه طراحی
Nmana Radio _ Episode 033
15 خرداد 1400
ضمیر پنهان
19 خرداد 1400

قسمت سوم: اصلاحات ارضی

در این قسمت به سراغ یکی از مباحث بحث برانگیز تاریخ پهلوی رفته و نمونه ای از آن را در قالب داستانی کوتاه با شما به اشتراک می گذاریم.