Logo_041
شهر من 10
29 اردیبهشت 1400
شصتم | زشت
31 اردیبهشت 1400

قسمت دوم: ماهی بیست و نه سنتی

بهار هر سال من را دچار آلزایمری می کند که دردهای زمستانم را فراموش کنم. این خاصیت بهار است که سر همه را در برابر خودش به تعظیم فرود می آورد.