ترس
۲۶ مرداد , ۱۳۹۹
Episode 6
۲۶ مرداد , ۱۳۹۹

خوانش “گله”

خوانش "گِلَه"

خوانش “گله

گوینده: مسعود حبوباتی

شعر: مهدی سهیلی