tpod

قاتل ناموس.

اسلحه را آزاد کنید داس و تبر خیلی دردناک است.