گلچهره ۱ (حضرت)
۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹
گلچهره ۳ (عقیق)
۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹

گلچهره ۲ (غروب کوچه باغ)

صدای ما را از عاشقانه های اعمقاق تاریخ میشنوید…