قسمت 21: اعدام سرباز اسلوویک
قسمت 21: اعدام سرباز اسلوویک
25 تیر 1399
39 سی و نهم | توانایی
سی و نهم | توانایی
27 تیر 1399

موزیکست”خویشتن‌دار”

20200615 140923 01 1 خویشتن‌دار

موزیکست”خویشتن‌دار”

خوانندده:مسعود حبوباتی
گیتار:بهنام آقایی
شعر:معینی
تنظیم:مسعود حبوباتی

0