گرد و غبارهایتان را بتکانید
۲۸ مرداد , ۱۳۹۹
وقتی مشغول ساختن امپراتوری خودت هستی، زمانی برای توجه به مزخرفات نمیماند
۲۸ مرداد , ۱۳۹۹

پادکست”بن بست”

پادکست"بن بست"

پادکست” بن بست”

گوینده: مسعود حبوباتی

بدنبال دلبر رفتم،او در خانه بود،دوستم داشت ولی در را باز نکرد.