tpod

اپیزود دوم: سقراط مجروح

«یک برداشت آزاد»

سقراط به خاطر پایان تاثیرگذار زندگیش در تاریخ باقی مونده،بله یه مرگ متفاوت.تاریخ را انسان ها می سازند همین طور القاب را؛ برای همین سقراط هم به دانایی معروفِ هم به شجاعت ، اما دلیل بی پروا خواندن او یک نفس سرکشیدن جام شوکران نیست،علت اصلی جنگی بود میان ایرانی ها و یونانی ها…