baro sokhan miguyad mp3 image radio hame   رادیو همه
radio hame رادیو همه
22 تیر 1399
kari soorat khahad geretf mp3 image radio hame   رادیو همه
radio hame رادیو همه
23 تیر 1399

اپیزود دوم: سقراط مجروح

«یک برداشت آزاد»

image radio hame   رادیو همه

سقراط به خاطر پایان تاثیرگذار زندگیش در تاریخ باقی مونده،بله یه مرگ متفاوت.تاریخ را انسان ها می سازند همین طور القاب را؛ برای همین سقراط هم به دانایی معروفِ هم به شجاعت ، اما دلیل بی پروا خواندن او یک نفس سرکشیدن جام شوکران نیست،علت اصلی جنگی بود میان ایرانی ها و یونانی ها…

0