19 تیر 1400

پنج : ال دورادو

اپیزود پنج – ال دورادو […]
26 تیر 1400

کی دل : تومور – Tumor

انتخاب؟ کدوم انتخاب شعر از […]
3 مرداد 1400

کی دل : دل دریاست چون متلاطم است نه بزرگ

دل دریاست چون متلاطم است نه بزرگ.
29 مرداد 1400

شش : مومیایی پارسی

اپیزود شش – مومیایی پارسی […]